یکی از سیستم های حمل و نقل خارجی تهران راه آهن است که از نوع زمینی محسوب می شود و از تمامی نقاط ایران به سمت تهران راه ریلی وجود دارد ایستگاه راه آهن تهران قدیمی ترین ایستگاه ایران بوده و در دوره پهلوی اول سال 1306 ساخته شده است.  که در جنوب میدان راه‌آهن در تهران جای گرفته است