کلان شهر تهران دارای خطوط متعددی در مورد اتوبوسرانی است که شمال را به جنوب و شرق را به غرب متصل می کنند  همچنین تهران دارای خطوط نه گانه سامانه اتوبوسرانی تندرو (BRT) را دارد که در تسریع بخشیدن به کار ها و صرفه جویی در زمان را دارد