ماده يك:
انواع وامهاي قرض الحسنه دانشجويي تنها به دانشجوياني كه در حال تحصيل مي باشند تعلق مي گيرد.
ماده دو:
ميزان كارمزد وامهاي دانشحويي در دستورالعمل آن وام ابلاغ مي شود.
ماده سه:
صندوق براي هر دانشجو در طول دوره تحصيل حداكثر 4 نوبت وام مي پردازد كه حداكثر 3 نوبت آن وام عادي، 2 نوبت وام ضروري، 1 نوبت وام ازدواج، 1 نوبت وام موارد خاص، 1 نوبت وام خريد رايانه و يك نوبت يكي از ساير وامهاي مصوب مي باشد.
ماده چهار :
صندوق در هيچ شرايطي به اعضاء تا زمان تسويه حساب وام قبلي، وام جديد پرداخت نمي كند.
ماده پنج :
صندوق به دانشجويان بدحساب كه اقساط وام خود را بموقع پرداخت نميكنند وام مجدد پرداخت نخواهدكرد.
ماده شش:
سقف انواع وامهاي پرداختي صندوق توسط هيئت مديره صندوق تعيين مي گردد.
ماده هفت:
نحوه نوبت بندي، زمان انتظار و ميزان حداقل مبلغ موجودي در حساب اعضاء براي دريافت وام به پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيئت مديره صندوق خواهد بود.
ماده هشت:
تصميم گيري در خصوص درخواستهاي وام خارج از نوبت، وام موارد خاص، وام متفرقه و وام اضطراري به عهده هيئت مديره صندوق بوده و در مواردي كه نياز مالي متقاضي فوريت داشته باشد رئيس هيئت مديره و يا مدير عامل صندوق مي توانند دستور لازم را در خصوص پرداخت وام صادر نمايند.
ماده نه:
در صورت تاخير در بازپرداخت اقساط به ازاي هر روز ديركرد 0/1 درصد مبلغ هر قسط جريمه اخذ خواهد شد.
تبصره 1: در صورت تاخير بيش از 3 ماه كل مبلغ وام بايد بازپرداخت شود.
تبصره 2: در صورت تاخير بيش از 4 ماه صندوق بدون اطلاع قبلي وام گيرنده وثيقه وي را به اجرا ميگذارد.
ماده ده:
جريمه ديركرد بصورت نقد و در زمان بازپرداخت هر قسط اخذ ميشود و صندوق پس از دريافت تمامي اقساط وام و نيز جريمه تعيين شده برگ تسويه حساب ارائه مي نمايد.
ماده يازده:
وام گيرنده موظف است در قبال دريافت وام مدارك و تضمين لازم را كه صندوق تعيين مي نمايد قبل از دريافت وام به صندوق ارائه نمايد.
تبصره : مدرك و ميزان تضمين هاي مورد نياز براي انواع وام با نظر هيئت مديره تعيين مي گردد.
ماده دوازده:
دانشجو موظف است در زمان تسويه حساب فارغ التحصيلي يا انتقال يا اخراج يا ترك تحصيل يا مرخصي بيش از يك ترم از دانشگاه تمامي مبلغ بدهي خود به صندوق (شامل اقساطي كه هنوز زمان بازپرداخت آن فرا نرسيده، جريمه ديركرد بازپرداخت اقساط و …) را يكجا و به صورت نقد پرداخت نمايد.
ماده سيزده:
تصميم گيري در خصوص موارد جديد پيش آمده و درخواستهاي كتبي دانشجويان كه در آيين نامه پيش بيني نشده است به عهده هيئت مديره صندوق خواهد بود.

شرايط دريافت، ميزان و انواع وامها وتسهيلات رفاهي شرايط وام گيرندگان:

دارا بودن صلاحيت اخلاقي و رعايت شئون دانشجويي.
دارا بودن اولويت نياز مالي.
عدم استفاده از وام يا کمک بورس تحصيلي.
در زمان دريافت وام ، عدم اشتغال به کار که مستلزم دريافت اجرت باشد (به استثناي کار دانشجويي).
ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي (دانشجوي تمام وقت).
مشروط نبودن دانشجو در دو نيمسال قبل (براي دانشجويان نيمسال سوم به بعد).
سپردن تعهد محضري با ضامن معتبر حداکثر يک نيمسال پس از دريافت وام و يا بهره مندي از خوابگاه .

وام تحصيلي:
وام تحصيلي به دانشجويان روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي پرداخت مي گردد. اين وام بر اساس شرايط تعيين شده محاسبه و در هر نيمسال تحصيلي بصورت يکجا پرداخت مي گردد. امور دانشجويي پس از افتتاح حساب مستقل براي متقاضيان در يکي از بانکهاي کشور، فهرست اسامي واجدين شرايط را تنظيم و حداکثر دو ماه پس از شروع هر نيمسال تحصيلي به صندوق ارسال مي دارد و صندوق نيز در صورت عدم وجود اشکال در فهرستهاي ارسالي از سوي دانشگاه، وام درخواستي را به حساب متقاضيان در بانک مربوطه واريز مي نمايد. وام تحصيلي در صورت وجود اعتبار کافي به حداکثر 60% از کل دانشجويان شاغل به تحصيل در يک موسسه آموزشي بمدت 5/9 ماه در سال پرداخت مي گردد.(نيمسال اول 5/4 ماه -نيمسال دوم 5 ماه)

ميزان وام تحصيلي:
ميزان ماهانه براي دانشجويان مجرد…………………380000 ریال
ميزان ماهانه براي دانشجويان متاهل  ……………….560000 ریال
ميزان ماهانه حق اولاد به ازاي هر فرزند(حداکثر سه فرزند) ………………90000 ریال
وام تحصیلی برای دانشجویان ممتاز و نمونه حداکثر  3 برابر سرانه مصوب قابل پرداخت به دانشجویان عادی.

وام مسکن:

به حداکثر 50% از دانشجويان دوره روزانه که در محل سکونت خانواده نبوده و يا در خوابگاه دانشجويي سکونت نداشته باشند و اجاره نامه معتبر ارائه نمايند، به مدت 12 ماه در سال پرداخت مي شود (لازم به ذکر است که تعداد دانشجويان بهره مند از خوابگاه از سهميه 50% مذکور کسر خواهد شد). دانشجويان با توجه به دوره تحصيلي (کارداني و کارشناسي ناپيوسته 2 سال، کارشناسي پيوسته 4 سال، کارشناسي ارشد ناپيوسته 2 سال، کارشناسي ارشد پيوسته و دکتراي تخصصي غير بورسيه 4 سال) مي توانند از اين نوع وامها استفاده نمايند .

ضمنا خواهران دانشجو متاهل که دور از همسر خود زندگي مي کنند نيز مي توانند از وام مسکن با توجه به شرايط فوق استفاده نمايند.

ميزان وام مسکن:
1- ميزان ماهانه براي دانشجويان مجرد …………………………………250000 ریال
2- ميزان ماهانه براي دانشجويان متاهل که همسرشان خانه دار باشد …………………500000 ریال
3- دانشجويات متاهل مرد که همسرشان دانشجو باشد در صورت دريافت حق تاهل به هر يک از زوجين جداگانه وام مسکن مجردي پرداخت مي شود ………………………..200000 ریال
4- ميزان ماهانه براي دانشجويان متاهل زن که همسرشان در شهرستان ديگر باشد ………………200000 ریال
5-دانشجويان متاهل زن که سکونت متاهلي دارند حداکثر ………..200000 ریال

خبرگزاری دانشجویان ایران

اطلاعیه های صندوق رفاه دانشجویی

بزودی